ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В ЗДО

 УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ   ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ


 Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

1. Конвенція ООН «Про права інвалідів».

2. Конституція України.

3. Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

4. Постанова КМУ «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872

5. Постанова КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навальний заклад» (із змінами).

6. Лист МОН молоді та спорту № 1/9-1 від 02.01.13 року «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

8. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами від 08.08.13 № 1/9-539 МОН України.

9. Методичний лист МОН України «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».

10. Лист МОН України від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо орагнізації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».

11. Наказ МОН України від 01.10.2010 №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання».

12. Наказ МОН України від 23.07.2013 №1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року».

13. Наказ МОН України від 14.06.2013 №768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».

14. Наказ МОН України від 04.06.2013 №680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій».

15. Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах».

16. Лист МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти".

17. Лист МОН України від 05.08.2019 "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н. р.".

 

Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах.

Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:

ü  Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень. 

ü  Кожна людина здатна відчувати і думати. 

ü  Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою. 

ü  Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки. 

ü  Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків.

ü  Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.

ü  Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини. 

ü  Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов.

ü  Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей.

ü  Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.

ü  Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.

ü  Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.

ü  Подолання потенційних бар’єрів навчання.

Інклюзивна освіта

у закладі дошкільної освіти «Золотий ключик»

З  01 вересня  2023 року в ЗДО «Золотий ключик» почали функціонувати 4 інклюзивні  групи для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Відкриття інклюзивної групи - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання  дітей з особливостями психофізичного розвитку.   

Головний принцип роботи  інклюзивної групи  -  не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему освіти, а саму систему потрібно спрямувати на урахування потреб кожної окремої дитини з особливими освітніми потребами. Саме при такому підході в освітньому процесі - переваги отримують всі.

Для забезпечення результативності корекційно-розвиткової роботи, координації діяльності всіх учасників освітнього процесу в інклюзивних групах, наказом директора ЗДО Фокшанської Л.М., створено Команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

Для дітей з особливими освітніми потребами створені сприятливі умови, забезпечується їх безперешкодний доступ  до всіх приміщень закладу.

З метою формування інклюзивного, розвивального освітнього простору постійно взаємодіємо з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучаємо їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти. 

 

Основні завдання,

які визначила Команда психолого - педагогічного супроводу дітей з ООП:

 

ü                     Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів.

ü                     Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці.

ü                     Прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

ü                     З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних  якостей.

ü                       Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини.

ü                       Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій.

ü                        Ведення документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень успішності, збір портфоліо.  

Рекомендації  батькам, в сім’ях яких виховується

дитина з особливими освітніми потребами:

ü поважайте свою дитину;

ü сприймайте її такою, яка вона є;

ü дозволяти їй бути собою;

ü хваліть і заохочуйте до пізнання нового;

ü стимулюйте до дії через гру;

ü розмовляйте з дитиною, слухайте її, спостерігайте за нею;

ü підкреслюйте її сильні сторони;

ü впливайте на дитину проханням – це найефективніший спосіб дати їй інструкції.  

Організація соціальної взаємодії направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин в інклюзивній групі ЗДО

Методичні рекомендації для педагогів інклюзивних груп:

v  Для ефективного розвитку соціальних вмінь у дітей з особливостями психофізичного розвитку    створюйте  таке середовище, в якому б усіх дітей  сприймали і поважали.

v  Пам’ятайте, кожній дитині властивий свій темперамент, рівень розвитку та індивідуальні особливості.  Намагайтесь толерантно сприймати людські відмінності і навчати цьому малят.

v  Дитина з ООП не повинна займати особливе становище в групі, вона має  відчувати себе природно, досягати самостійності, наскільки це можливо. Створюйте таку атмосферу взаєморозуміння і взаємодопомоги між дітьми, яка б   могла забезпечити дитині з особливими освітніми потребами можливість  самоствердитися, набути певні навички соціальної поведінки.

v  Сприяйте налагодженню дружніх стосунків дітей природним шляхом. Не намагайтеся примушувати  дітей до дружби, оскільки такі взаємини мають розвиватися безпосередньо. Не приділяйте цьому питанню надмірної уваги й не занадто наполягайте на необхідності взаємодії дітей з особливими потребами та дітей із типовим розвитком. Такими діями ви можете закріпити у свідомості останніх думку про те, що дітям з особливими потребами необхідно допомагати,  а не те -  що слід налагоджувати рівноправні взаємовигідні соціальні стосунки.

v  Вчіть дітей з повагою ставитися до однолітків і додержуватися норм поведінки під час взаємодії, поважати гідність  дітей з особливими потребами. Наприклад, комусь можуть бути неприємні часті торкання. Інколи діти можуть ставитися до дітей з особливими потребами як до   ляльок або домашніх тварин.  

v  Вчинки говорять більше за слова, а тому демонструйте дітям позитивну соціальну поведінку. Якщо вихователь, помічник вихователя в групі  ставитимуться до всіх дітей з повагою, вихованці  діятимуть аналогічно. Якщо ж вони будуть бачити  зверхнє, грубе або неуважне ставлення дорослих один до одного та до вихованців,    вони  будуть наслідувати це під час взаємодії з однолітками. Будь-які дії вихователя в групі не лишаються непоміченими й впливають на дітей.

v  Заохочуйте дітей до співробітництва й взаємній  допомозі. Необхідно зосереджувати увагу на тому, що у всіх дітей з особливими потребами є власні інтереси, здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими.  Вчіть дітей обмінюватися послугами. Це має бути взаємний, а не однобічний процес. Діти з особливими потребами мають не лише отримувати допомогу, а й надавати її іншим.

v  Діти з недостатнім розвитком комунікативних навичок не можуть започаткувати гру, не вміють приєднуватися до неї.  Для розвитку цих умінь потрібна цілеспрямована допомога педагога шляхом моделювання поведінки і підкріплення. Щоб заохотити дитину з ООП до гри, вихователь має приєднатися до гравців, залучити  малюка, а коли він буде здатний самостійно гратися з однолітками, поступово залишити дітей. Інколи необхідне фізичне керування дітьми   з ООП під час гри, доки вони не оволодіють мистецтвом самостійної гри.

v  Діти, що не бажають гратися з однолітками, можуть боятися це робити, діяти дуже повільно або демонструвати агресивність. Щоб сприяти соціальному розвиткові таких дітей, пропонуйте дітям безпечне місце, звідки  вони б могли спостерігати за діяльністю інших дітей. Часто малята багато чому навчаються в такий спосіб і можуть повністю долучитися до гри через спостереження. Використовуйте позитивне схвалення. Посмішка, кивок головою чи погладжування по спині  дитини можуть бути ефективнішими, ніж голосні коментарі перед усією групою.

v  Не примушуйте  дітей брати участь у групових видах діяльності, а приділяйте їм індивідуальну увагу, щоб у них з’явилося почуття  довіри, необхідне для колективної роботи.

Світ  дітей  з  особливими  освітніми  потребами особливий та різнобарвний.  Вони  вчаться  жити  повноцінним  життям,  тому  завдання  дорослих – допомогти  їм  у  цьому, але головне – не нашкодити дитині своїми стараннями. Тож давайте працювати разом і допомагати дітям адаптуватися в нашому непростому світі.

І об’єднавши зусилля, ми впевнені   - кожна дитина знайде своє призначення в житті.